Beleidsplan


Het doel van de stichting

Het bevorderen van het behoud van dát stads- en dorpsschoon en van restauratie en hergebruik van díe gebouwen en ensembles binnen de gemeente Deventer die van historisch of cultureel belang zijn, of voor het begrip van de geschiedenis van stad en platteland van betekenis zijn.

De stichting tracht haar doel te bereiken door

a.    verzamelen van gegevens en verspreiding van kennis
       betreffende de gemeente Deventer,
b.    bemoeienis met overheid, corporaties, rechtspersonen en particulieren
       om steun te verwerven voor haar streven,
c.    samen te werken met overheidsinstanties, verenigingen, corporaties en
       commissies die eenzelfde doel nastreven,
d.    al datgene te doen wat aan het doel dienstbaar kan zijn, een en ander in
       de ruimste zin van het woord,
e     gelden bijeen te brengen die nodig zijn om het doel te bereiken.